معنی اسم پارسوا

خطه ، مرز ، کنار ، نام منطقه ای در غرب سرزمین مادها

ریشه اسم پارسوا

فراوانی اسم پارسوا

تا کنون کسی با نام پارسوا در گهواره ثبت نام نکرده است.