معنی اسم پاساک

نام برادرزاده داریوش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم پاساک

فراوانی اسم پاساک

تا کنون کسی با نام پاساک در گهواره ثبت نام نکرده است.