معنی اسم پاپریک

نام گیاهی خوشبو است

ریشه اسم پاپریک

فراوانی اسم پاپریک

تا کنون کسی با نام پاپریک در گهواره ثبت نام نکرده است.