معنی اسم پرمودیه

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ساوه پادشاه ترک و هم زمان با بهرام چوبین سردار ساسانی

ریشه اسم پرمودیه

فراوانی اسم پرمودیه

تا کنون کسی با نام پرمودیه در گهواره ثبت نام نکرده است.