معنی اسم پرویز

از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی

ریشه اسم پرویز

فراوانی اسم پرویز

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام پرویز ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پرویز

اسم پسرم دوست داشتم محمدطاهاباشه اوکی بودتاپنج ماهگی ک دایی شوهرم فوت کردشوهرم هم تانه ماهگی بازم نگف دیگ بدنیااومدبعدک مرخص شدم فهمیدم خیلی ضدحال بدی بود
مامان پرویز