معنی اسم پشوتن

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ و کتایون و بردار اسفندیار

ریشه اسم پشوتن

فراوانی اسم پشوتن

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام پشوتن ثبت نام شده اند.