معنی اسم پژند

نام گیاهی است

ریشه اسم پژند

فراوانی اسم پژند

تا کنون کسی با نام پژند در گهواره ثبت نام نکرده است.