معنی اسم چراغعلی

چراغ(فارسی) + علی(عربی) روشنایی ای که از علی می تابد

ریشه اسم چراغعلی

فراوانی اسم چراغعلی

تا کنون کسی با نام چراغعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.