معنی اسم چنگیز

قوی، محکم ، نام پادشاه معروف مغول

ریشه اسم چنگیز

فراوانی اسم چنگیز

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام چنگیز ثبت نام شده اند.