معنی اسم ژاماسب

جاماسپ

ریشه اسم ژاماسب

فراوانی اسم ژاماسب

تا کنون کسی با نام ژاماسب در گهواره ثبت نام نکرده است.