معنی اسم ژاییز

ژاییژ

ریشه اسم ژاییز

فراوانی اسم ژاییز

تا کنون کسی با نام ژاییز در گهواره ثبت نام نکرده است.