معنی اسم ژم

نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم ژم

فراوانی اسم ژم

تا کنون کسی با نام ژم در گهواره ثبت نام نکرده است.