معنی اسم ژورک

پرنده ای سرخ رنگ به اندازه گنجشک

ریشه اسم ژورک

فراوانی اسم ژورک

تا کنون کسی با نام ژورک در گهواره ثبت نام نکرده است.