معنی اسم ژیگس

نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم ژیگس

فراوانی اسم ژیگس

تا کنون کسی با نام ژیگس در گهواره ثبت نام نکرده است.