معنی اسم کیارزم

مرکب از کیا( پادشاه)+ رزم( نبرد)

ریشه اسم کیارزم

فراوانی اسم کیارزم

تا کنون کسی با نام کیارزم در گهواره ثبت نام نکرده است.