معنی اسم گرزم

از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم گرزم

فراوانی اسم گرزم

تا کنون کسی با نام گرزم در گهواره ثبت نام نکرده است.