معنی اسم گشتاسب

گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم گشتاسب

فراوانی اسم گشتاسب

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام گشتاسب ثبت نام شده اند.