معنی اسم گشواد

کشواد

ریشه اسم گشواد

فراوانی اسم گشواد

تا کنون کسی با نام گشواد در گهواره ثبت نام نکرده است.