معنی اسم گلشاه

نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان

ریشه اسم گلشاه

فراوانی اسم گلشاه

تا کنون کسی با نام گلشاه در گهواره ثبت نام نکرده است.