معنی اسم گلپاد

نگهبان گل

ریشه اسم گلپاد

فراوانی اسم گلپاد

تا کنون کسی با نام گلپاد در گهواره ثبت نام نکرده است.