معنی اسم گهار

از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی

ریشه اسم گهار

فراوانی اسم گهار

تا کنون کسی با نام گهار در گهواره ثبت نام نکرده است.