معنی اسم گیو

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

ریشه اسم گیو

فراوانی اسم گیو

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام گیو ثبت نام شده اند.