معنی اسم یرمیا

ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

ریشه اسم یرمیا

فراوانی اسم یرمیا

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام یرمیا ثبت نام شده اند.