معنی اسم آرتاپارت

نام نگهبان کوروش دوم پادشاه هخامنشی

ریشه اسم آرتاپارت

فراوانی اسم آرتاپارت

تا کنون کسی با نام آرتاپارت در گهواره ثبت نام نکرده است.