معنی اسم ارسن

به فتح الف و سین ، مجلس ، بزم ، انجمن ، مجمع

ریشه اسم ارسن

فراوانی اسم ارسن

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام ارسن ثبت نام شده اند.