معنی اسم اشتاد

راستی، درستی، در دین زرتشتی نام ایزدی که راهنمای مینویان و جهانیان است، نام روز بیست وششم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان خسروپرویز ‏پادشاه ساسانی

ریشه اسم اشتاد

فراوانی اسم اشتاد

تا کنون کسی با نام اشتاد در گهواره ثبت نام نکرده است.