معنی اسم امیرکسری

مرکب از امیر(عربی) به معنای حاکم و فرمانروا + کسری(فارسی) به معنای خسرو و پادشاه است.

ریشه اسم امیرکسری

فراوانی اسم امیرکسری

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام امیرکسری ثبت نام شده اند.