معنی اسم انوش

بی مرگ، جاودان

ریشه اسم انوش

فراوانی اسم انوش

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام انوش ثبت نام شده اند.