معنی اسم اورداد

اهورداد،خداداد، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم اورداد

فراوانی اسم اورداد

تا کنون کسی با نام اورداد در گهواره ثبت نام نکرده است.