معنی اسم بلاش

از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم پادشاه ساسانی و نوزدهمین پادشاه ساسانی، نیز نام چند تن از پادشاهان اشکانی

ریشه اسم بلاش

فراوانی اسم بلاش

تا کنون کسی با نام بلاش در گهواره ثبت نام نکرده است.