معنی اسم بوراب

از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری در پایتخت قیصر روم و سازنده نعل اسبان قیصر

ریشه اسم بوراب

فراوانی اسم بوراب

تا کنون کسی با نام بوراب در گهواره ثبت نام نکرده است.