معنی اسم بینر

بیننده

ریشه اسم بینر

فراوانی اسم بینر

تا کنون کسی با نام بینر در گهواره ثبت نام نکرده است.