معنی اسم تهمورث

تهمورس، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند

ریشه اسم تهمورث

فراوانی اسم تهمورث

تا کنون کسی با نام تهمورث در گهواره ثبت نام نکرده است.