معنی اسم جانی

جاندار

ریشه اسم جانی

فراوانی اسم جانی

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام جانی ثبت نام شده اند.