معنی اسم دارا

صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در شاهنامه و منظومه نظامی

ریشه اسم دارا

فراوانی اسم دارا

در حال حاضر ۳۷ نفر در گهواره با نام دارا ثبت نام شده اند.