معنی اسم داریا

دارا، دارنده

ریشه اسم داریا

فراوانی اسم داریا

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام داریا ثبت نام شده اند.