معنی اسم داریا

دارا، دارنده

ریشه اسم داریا

فراوانی اسم داریا

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام داریا ثبت نام شده اند.