معنی اسم شفروه

نام یکی از خاندانهای مشهور اصفهان

ریشه اسم شفروه

فراوانی اسم شفروه

تا کنون کسی با نام شفروه در گهواره ثبت نام نکرده است.