معنی اسم شهمیر

مخفف شهمیرزاد شهری در استان سمنان ، مرکب از شه مخفف شاه بعلاوه میر مخفف امیر ، سلطان و فرمانروا

ریشه اسم شهمیر

فراوانی اسم شهمیر

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام شهمیر ثبت نام شده اند.