معنی اسم شیانا

پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) + الف فاعلی

ریشه اسم شیانا

فراوانی اسم شیانا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام شیانا ثبت نام شده اند.