معنی اسم فائز

فایز، نایل، رستگار

ریشه اسم فائز

فراوانی اسم فائز

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام فائز ثبت نام شده اند.