معنی اسم فاران

معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند

ریشه اسم فاران

فراوانی اسم فاران

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام فاران ثبت نام شده اند.