معنی اسم فتاح

گشاینده، از نامهای خداوند

ریشه اسم فتاح

فراوانی اسم فتاح

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام فتاح ثبت نام شده اند.