معنی اسم فروهل

از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه

ریشه اسم فروهل

فراوانی اسم فروهل

تا کنون کسی با نام فروهل در گهواره ثبت نام نکرده است.