معنی اسم هوداد

نیک آفریده ، داده خوب ، داده نیک

ریشه اسم هوداد

فراوانی اسم هوداد

در حال حاضر ۱۹ نفر در گهواره با نام هوداد ثبت نام شده اند.