معنی اسم ورونیکا

نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.

ریشه اسم ورونیکا

فراوانی اسم ورونیکا

تا کنون کسی با نام ورونیکا در گهواره ثبت نام نکرده است.