معنی اسم ولیداد

ولی(عربی) + داد(فارسی) داده ولی

ریشه اسم ولیداد

فراوانی اسم ولیداد

تا کنون کسی با نام ولیداد در گهواره ثبت نام نکرده است.