معنی اسم وهرام شاپور

نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی

ریشه اسم وهرام شاپور

فراوانی اسم وهرام شاپور

تا کنون کسی با نام وهرام شاپور در گهواره ثبت نام نکرده است.