معنی اسم کاردار

وزیر پادشاه، حاکم، والی، نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی

ریشه اسم کاردار

فراوانی اسم کاردار

تا کنون کسی با نام کاردار در گهواره ثبت نام نکرده است.