معنی اسم کی گشتاسپ

گشتاسپ

ریشه اسم کی گشتاسپ

فراوانی اسم کی گشتاسپ

تا کنون کسی با نام کی گشتاسپ در گهواره ثبت نام نکرده است.