معنی اسم یزدیار

نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی

ریشه اسم یزدیار

فراوانی اسم یزدیار

تا کنون کسی با نام یزدیار در گهواره ثبت نام نکرده است.